T'interessa

Obtindre la nacionalitat per la Llei de Memòria Democràtica.

Obtindre la nacionalitat per la Llei de Memòria Democràtica.

Per a la tramitació de la nacionalitat espanyola per la Llei 20 /22 de Memòria Democràtica, hauran d'acudir al Registre Civil, sol·licitant cita prèvia a través de l'opció "Jurament d'Expedient de nacionalitat", amb l'Annex corresponent emplenat, i la documentació que aquest assenyale que s'ha d'aportar. 

Els casos recollits en la Llei 20/2022 de Memòria Democràtica i en la Instrucció de 25 d'Octubre de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe pública, són els següents : 

> Llei 20/2022 de Memòria Democràtica:

"Disposició addicional octava. Adquisició de la nacionalitat espanyola.
1. Els nascuts fora d'Espanya de pare o mare, avi o àvia, que originàriament hagueren sigut espanyols, i que, a conseqüència d'haver patit exili per raons polítiques, ideològiques o de creença o d'orientació i identitat sexual, hagueren perdut o renunciat a la nacionalitat espanyola, podran optar a la nacionalitat espanyola, a l'efecte de l'article 20 del Codi Civil. Igualment, podran adquirir la nacionalitat espanyola les persones que es troben en els següents suposats:

a) Els fills i filles nascuts en l'exterior de dones espanyoles que van perdre la seua nacionalitat per casar-se amb estrangers abans de l'entrada en vigor de la Constitució de 1978.

b) Els fills i filles majors d'edat d'aquells espanyols als qui els va ser reconeguda la seua nacionalitat d'origen en virtut del dret d'opció d'acord amb el que es disposa en la present llei o en la disposició addicional setena de la Llei 52/2007, de 26 de desembre.

2. En tots els supòsits, aquesta declaració haurà de formalitzar-se en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor de la present llei. En acabar aquest termini, el Consell de Ministres podrà acordar la seua pròrroga per un any".

> Instrucció de 25 d'Octubre de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe pública:

"Primera.
Conforme a la disposició addicional octava de la Llei 20/2022, podran optar a la nacionalitat espanyola:

a) Els nascuts fora d'Espanya de pare o mare, avi o àvia, que originàriament hagueren sigut espanyols, i que, a conseqüència d'haver patit exili per raons polítiques, ideològiques o de creença o d'orientació i identitat sexual, hagueren perdut o renunciat a la nacionalitat espanyola.

b) Els fills i filles nascuts en l'exterior de dones espanyoles que van perdre la seua nacionalitat per casar-se amb estrangers abans de l'entrada en vigor de la Constitució de 1978.

c) Els fills i filles majors d'edat d'aquells espanyols als qui els va ser reconeguda la seua nacionalitat d'origen en virtut del dret d'opció d'acord amb el que es disposa en la present llei o en la disposició addicional setena de la Llei 52/2007, de 26 de desembre.

En tots els supòsits indicats, serà necessari que els interessats formalitzen la declaració d'opció en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor de la disposició addicional octava de la Llei de Memòria Democràtica, sense perjudici de la possibilitat de pròrroga d'aquest termini, per un any més, mitjançant Acord del Consell de Ministres".

 

En el supòsit d'aquells sol·licitants l'avi  dels quals va nàixer a Espanya  i el seu fill  (és a dir el pare del solitante ara de la nacionalitat espanyola) va nàixer en un altre país i no va ser inscrit en cap Registre espanyol, ja siga Consular o Registre Civil Central, hauran de presentar la següent documentació:   

  • Partida de baptisme.
  • Certificat negatiu d'inscripció registral (tots dos).
  • Si no disposa de partida de baptisme, no és vàlid només el certificat negatiu i haurà de promoure una inscripció de naixement fora de termini en el Registre Civil número 1 de València.