T'interessa

Veïnat civil

Veïnat civil

El veïnat civil és un dels fets de l'estat civil de la persona que s'inscriu al Registre Civil. El veïnat determina la subjecció al dret civil comú o a l'especial o foral. Implica la pertinença a una comunitat regional amb dret propi, especial o foral. No s'ha de confondre amb el simple veïnat administratiu.

El veïnat s'atribuïx:

 • Per filiació: tenen veïnat civil en territori de dret comú o en un de dret especial o foral, els nascuts dels progenitors que tinguen tal veïnat.
 • Per naixement: el fill dels progenitors desconeguts adquirix el veïnat del lloc on naix.

El veïnat s'adquirix:

 • Per opció: el fill adquirix el veïnat dels seus progenitors, però si no correspon al seu lloc de naixement, pot optar pel veïnat d'aquest des dels 14 anys fins a l'any següent a l'emancipació.
 • Per matrimoni: pot modificar-lo qualsevol dels cònjuges que podrà optar pel veïnat de l'altre en qualsevol moment del matrimoni.
 • Per residència continuada durant dos anys sempre que l'interessat manifeste ser aqueixa la seua voluntat, i haurà d'expressar la seua voluntat d'adquirir-lo davant de l'encarregat del Registre Civil.
 • Per residència continuada durant deu anys sense declaració de voluntat en contra durant aqueix termini.

PÉRDUDA DEL VEïNAT CIVIL::

 • La pèrdua del veïnat d'un espanyol pot ocórrer per pèrdua de la nacionalitat o bé per adquisició d'un altre veïnat.

RECUPERACIÓ DEL VEïNAT CIVIL

 • La recuperació de la nacionalitat espanyola comporta la d'aquell veïnat civil que tinguera l'interessat en el moment de la seua pèrdua.

VEïNAT CIVIL DEL QUE ADQUIRIX LA NACIONALITAT ESPANYOLA:

 • L'adquisició de la nacionalitat espanyola comporta el veïnat civil comú; el corresponent al lloc de residència (article 15.1 del Codi Civil).

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A SOL·LICITAR LA CONSERVACIÓ DE VEïNAT CIVIL

(NOMÉS ES PRESENTARÀ AL REGISTRE CIVIL DE LA CIUTAT ON S'ESTÀ EMPADRONAT)

 1. D.N.I. i fotocòpia del sol·licitant
 2. Si hi ha fills: LLibre de Família
 3. Certificat literal de naixement del sol·licitant
 4. Certificat d'empadronament històric (dels últims deu anys) 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A SOL·LICITAR L'ADQUISICIÓ DEL VEïNAT CIVIL

(NOMÉS ES PRESENTARÀ AL REGISTRE CIVIL DE LA CIUTAT ON S'ESTÀ EMPADRONAT)

 1. D.N.I. i fotocòpia del sol·licitant
 2. Si hi ha fills: llibre de família
 3. Certificat literal de naixement
 4. Certificat d'empadronament amb expressió de data de l'alta i residència continuada, i lloc de què procedix (Ajuntament de què es va donar de baixa, amb data)

Cal acreditar residència continuada de DOS ANYS

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A SOL·LICITAR L'OPCIÓ PEL VEïNAT CIVIL DEL/DE LA CÒNJUGE

(NOMÉS ES PRESENTARÀ AL REGISTRE CIVIL DE LA CIUTAT ON S'ESTÀ EMPADRONAT)

 1. D.N.I. i fotocòpia del sol·licitant
 2. Certificat literal de naixement de la persona sol·licitant
 3. Acreditació del veïnat civil del cònjuge (pel qual s'optarà)
 4. Certificat literal de naixement del/de la cònjuge
 5. Certificat literal de matrimoni
 6. Llibre de família

No és factible si hi ha separació legal o de fet. Si s'acredita que l'altre cònjuge la té, en tot moment, es pot optar per l'esmentat veïnat