T'interessa

Matrimoni Civil

Matrimoni Civil

QUÈ NECESSITA PER A CASAR-SE CIVILMENT?

 

 1. TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT EN EL REGISTRE CIVIL: Procediment previ a la celebració del matrimoni

 • Què és?

És el procediment previ a la celebració del matrimoni, per mitjà del qual els futurs contraents acrediten, en l'expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establits en el Codi Civil per a contraure matrimoni.

 • On es tramita?

Els tràmits per al matrimoni civil han d'iniciar-se sempre en el Registre Civil del municipi on estiga domiciliat o tinga la seua residència habitual un o els dos futurs contraents. Si estan domiciliats en poblacions diferents podran triar la que més els convinga.

 • Quina documentació és necessària?

És imprescindible per a la tramitació de l'expedient en el Registre Civil que, almenys, un dels dos contraents estiga empadronat en la localitat.

COMPAREIXERAN en el Registre Civil AMBDÓS CONTRAENTS acompanyats d'UN TESTIMONI major d'edat (conegut o familiar dels contraents), aportant els documents següents:

 • DNI, NIE o PASSAPORT original i còpia de tots els compareixents, és a dir, dels sol·licitants i del testimoni i del llibre de família, en cas tindre fills comuns.
 • CERTIFICAT LITERAL de NAIXEMENT actualitzat dels contraents expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement d'ambdós. (Consultar caducitat del certificat en el Registre Civil corresponent). Les persones nacionalitzades han d'aportar només el certificat de naixement espanyol.
 • CERTIFICAT d'EMPADRONAMENT HISTÒRIC dels ÚLTIMS DOS ANYS D'AMBDÓS CONTRAENTS (expedit en data recent a la presentació. Consultar caducitat del certificat en el Registre Civil corresponent). Aquest certificat l'expedeix l'Ajuntament.

En el supòsit d'haver residit en unes quantes localitats en els últims dos anys, s'haurà d'aportar un certificat de cada Ajuntament o Autoritat competent en cada cas.

 • Documentació específica:

A més de la documentació anterior, s'haurà de presentar, segons siga el seu cas:

 • DIVORCIAT O MATRIMONI ANUL·LAT: certificat literal del matrimoni anterior amb l'anotació marginal del divorci o de la nul·litat. En cas d'haver canviat de cognom un dels contraents per un matrimoni anterior, haurà d'acreditar que cognom ostentarà després del divorci, per mitjà de la Sentència de divorci corresponent o de certificació relativa a la seua llei personal.
 • VIUDO: Serà necessari aportar el certificat literal del matrimoni anterior i certificat literal de defunció del cònjuge.
 • MENORS D'EDAT: Consultar la documentació addicional a aportar en cada Registre Civil.
 • ESTRANGER: S'haurà d'aportar certificat del seu consolat o ambaixada acreditant la seua inscripció i el seu estat civil. És precís informar-se en el consolat o ambaixada corresponent si, a més, és necessari presentar un certificat de capacitat matrimonial o certificat de solteria.

Tots els documents estrangers han de ser presentats traduïts (excepte en el supòsit que siga plurilingüe) i legalitzats per les autoritats que en cada cas corresponguen (segell de Seguretat o Postil·la de l'Haia, segons cada país) i passaport en vigor i la seua fotocòpia.

La traducció haurà de fer-se per  organisme Diplomàtic, Consular o Intèrpret Jurat. Si algun dels sol·licitants no parla o entén l'idioma castellà o valencià, hauran d'assistir acompanyats d'intèrpret o persona que actue de traductor.

En el cas que la residència haja estat fixada en l'estranger, haurà d'aportar certificació  expedida pel Cònsol o funcionari competent en què s'indique tal circumstància, així com que en la legislació de tal país no està prevista la publicació oficial d'edictes prèvia al matrimoni.

Si algun sol·licitant ha nascut o ha adquirit la nacionalitat a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Suïssa, Turquia, Moldàvia, aportaran, de conformitat amb el Conveni núm. 20 de Viena,  certificat de capacitat matrimonial.

Aquest certificat s'haurà de ser tramitat en el País la nacionalitat del qual ostente, Consolat o Ambaixada, prèviament a iniciar l'expedient de matrimoni. EXCLUSIVAMENT per als qui tinguen NACIONALITAT o CIUTADANIA BRITÀNICA APORTARAN de conformitat amb allò que s'ha acordat per l'AMBAIXADA BRITÀNICA certificat de no impediment (CNI) (no és vàlid el certificat de solteria).

 

 1. CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI CIVIL.

El dia de la celebració del matrimoni s'haurà de comparèixer amb dos testimonis.

Pot informar-se de la documentació a aportar i de la resta de requisits exigits per a aqueix dia en el Registre Civil.

 

ATENCIÓ !!...

 • Aquesta informació és genèrica.

 • Cada expedient pot tindre particularitats, segons el país dels contraents, per la qual cosa es recomana sol·licitar informació directament en el registre civil que corresponga.

 • Tant la tramitació de l'expedient, com els certificats expedits pel registre civil, són gratuïts.

 • Pregunte per la caducitat dels documents exigits en el registre civil on vaja a celebrar el matrimoni.

 

 

NOTA INFORMATIVA: A partir de l'1 de febrer de 2019 i només per a la ciutat de València, els expedients de matrimoni es tramitaran per mitjà del servici de Cita Prèvia.