T'interessa

Canvi de sexe

Canvi de sexe

RECTIFICACIÓ REGISTRAL DE LA MENCIÓ RELATIVA AL SEXE DE LES PERSONES

És la forma legal de veure corregida la inicial assignació registral del sexe d'una persona (espanyola), contradictòria amb la seua identitat de gènere, així com a ostentar un nom que no resulte discordant amb la seua identitat.

 • Tota persona de nacionalitat espanyola, major d'edat i amb capacitat suficient per a això, podrà sol·licitar la rectificació de la menció registral del sexe.
 • La rectificació del sexe comportarà el canvi del nom propi de la persona, a l'efecte que no resulte discordant amb el seu sexe registral.
 • Així mateix, la persona interessada podrà incloure en la sol·licitud la petició del trasllat total del foli registral.
 • El canvi de sexe i nom obligarà qui l'haguera obtingut a sol·licitar l'emissió d'un nou document nacional d'identitat ajustat a la inscripció registral rectificada. En tot cas, es conservarà el mateix número del document nacional d'identitat.

NOTA INFORMATIVA DEL QUE CAL PER A CANVIAR EL SEXE: LA LLEI 3/2007, DE 15 DE MARÇ, REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓ REGISTRAL DE LA MENCIÓ RELATIVA AL SEXE DE LES PERSONES exigix:

DOCUMENTACIÓ

 • Certificat d'empadronament actual.
 • Certificat literal de naixement.
 • D.N.I. Original i fotocòpia.
 • libre de família (si és casat i/o té fills).
 • Informe de metge o psicòleg clínic, col·legiat, reconegut o homologat en què es diagnostica disfòria de gènere, en què s'especifique:
  • L'existència de dissonància persistent i estable entre el sexe morfològic o gènere fisiològic inicialment inscrit i la identitat de gènere sentida pel sol·licitant o sexe psicosocial.
  • L'absència de trastorns de la personalitat que pogueren influir, de forma determinant, en l'existència de la dissonància ressenyada en el punt anterior.
 • Informe del metge col·legiat sota la direcció del qual s'haja realitzat, almenys durant dos anys, tractament per a acomodar les seues característiques físiques al sexe reclamat. SI NO N'HI HA, EMETRÀ INFORME UN METGE FORENSE ESPECIALITZAT.
  • La realització d'aquest tractament pot dispensar-se per raons d'edat o de salut, i s'acreditarà per certificat mèdic l'esmentada circumstància.

QUEDEN EXCEPTUATS DE LA NECESSITAT D'APORTAR AQUESTS DOS INFORMES ELS QUI S'HAGEN SOTMÉS A CIRURGIA DE REASSIGNACIÓ SEXUAL AMB ANTERIORITAT A L'ENTRADA EN VIGOR D'AQUESTA LLEI I L'ACREDITEN PER INFORME DE METGE COL·LEGIAT O DEL REGISTRE CIVIL.

En la sol·licitud de rectificació registral s'haurà d'incloure l'elecció d'un nou nom propi, excepte quan la persona vullga conservar el que ostente i aquest no siga contrari als requisits establits en la Llei del Registre Civil.