T'interessa

Rectificació d'errors

Rectificació d'errors

Per a rectificar els errors en les inscripcions del Registre Civil cal sentència judicial. No obstant pot l'interessat sol·licitar la rectificació directament al Registre Civil dels errors següent:

  1. Les mencions errònies d'identitat, sempre que aquesta quede indubtablement establida per les altres circumstàncies de la inscripció.
  2. La indicació equivocada del sexe quan igualment no hi haja cap dubte sobre la identitat del nascut per les altres circumstàncies.
  3. Qualsevol altre error l'evidència del qual resulte de la confrontació amb una altra inscripcions que facen fe del fet corresponent.
  4. Aquells errors l'evidència dels quals resulte de la confrontació amb els documents a l'efecte dels quals s'ha practicat la inscripció.
  5. Els que resulten de document públic o eclesiàstic ulteriorment rectificat.

REQUISITS:

La sol·licitud l'haurà de presentar la persona afectada per la inscripció que conté l'error davant del Registre Civil on es troba l'esmentada inscripció o davant del Registre Civil del seu domicili, i haurà d'aportar certificat literal de la inscripció errònia i qualsevol altra prova de què resulte l'error, i indicar les dades de les persones que pogueren estar interessades en la rectificació.