T'interessa

Inscripció de Capitulacions Matrimonials

Inscripció de Capitulacions Matrimonials

Les Capitulacions Matrimonials constituïxen un contracte pel qual els atorgants podran estipular, modificar o substituir el règim econòmic del seu matrimoni, o qualssevol altres disposicions per raó d'aquest, i es podran atorgar aquestes abans o després de celebrat el matrimoni.

Han de realitzar-se davant de notari.

SÀPIEU que s'han de presentar les tres còpies que els entregue el notari al Registre Civil on conste inscrit el matrimoni. Es convenient la presentació de tres, una per al Registre Civil, i una per a cada cònjuge, en què s'estendrà diligència que s'ha practicat la indicació del règim pactat junt amb la inscripció del matrimoni dels cònjuges.

Ha de sol·licitar la inscripció un dels contraents, o poden autoritzar dins de l'escriptura qualsevol mandatari verbal