Obtenció de nacionalitat per residència

Obtenció de nacionalitat per residència

Documentació necessària per a sol·licitar la nacionalitat espanyola per residència (només per a majors de 18 anys d'edat)

 • INSTÀNCIA que s'haurà de presentar omplida amb lletra majúscula i clara, junt amb la documentació relacionada i degudament firmada per la persona interessada.

 • FOTOCÒPIA DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA DE LA PERSONA INTERESSADA en un foli sense retallar. I quan siga procedent, fotocòpia del DNI del cònjuge (si és espanyol/a) o del permís de residència (si no és de nacionalitat espanyola)

 • FOTOCÒPIA DE TOTS ELS FULLS DEL PASSAPORT, TANT DELS SEGELLATS COM ELS QUE ESTIGUEN EN BLANC, CALDRÀ PRESENTAR L'ORIGINAL

 • CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT MUNICIPAL de la persona interessada, expedit per l'Ajuntament competent. Ha de ser HISTÒRIC i CADUCA als tres mesos. Així mateix, s'haurà d'aportar el certificat conjunt o de convivència on conste també empadronat el cònjuge, si és casat amb espanyol/a

 • CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT de la persona sol·licitant – i dels fills menors – expedit pel Registre Civil del lloc de naixement (degudament legalitzat pel consolat o ambaixada d'Espanya en el país d'origen i del Ministeri d'Afers Exteriors de Madrid; o postil·lat, quan estiga expedit en l'estranger i, si és el cas, traducció. CADUCA als DOS anys si és Registre estranger i als SIS mesos si és Registre espanyol.

 • CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS DEL PAÍS D'ORIGEN, legalitzat o postil·lat. CADUCA el dia indicat en este, i si no consta la data de caducitat, caducarà als SIS mesos des de la data de la seua expedició. I / o CERTIFICAT DE BONA CONDUCTA, on conste no estar reclamat/da per les autoritats del país d'origen.

 • JUSTIFICANT DE MITJANS DE VIDA de què es disposa per a residir a Espanya:

  • Informe de vida laboral (Caduca als 3 mesos); contracte de treball o certificació de l'ocupador i 3 últimes nòmines. També pot aportar les de l'espòs/a, si és el cas.

  • Si és autònom, vida laboral, llicència fiscal, alta en la Seguretat Social, declaració trimestral de l'IVA, retenció a compte de l'IRPF, etc.

  • En el cas que la persona interessada siga estudiant, haurà de presentar, si és el cas, justificant de mitjans de vida de la família que convisca amb ell en la vivenda i, a més, certificat del centre on cursa els seus estudis.

 • NOMÉS EN EL SUPÒSIT DE SER CASAT/DA AMB ESPANYOL/A: CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT DEL CÒNJUGE I LITERAL DE MATRIMONI, expedits per Registre Civil espanyol. CADUCA als SIS mesos si és Registre espanyol.

 • NOMÉS EN EL SUPÒSIT DE SER VIUDO/A D'ESPANYOL/A: CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT DEL CÒNJUGE i LITERAL DE MATRIMONI expedits per Registre Civil espanyol. CADUCA als SIS mesos. Així mateix, CERTIFICAT LITERAL DE DEFUNCIÓ DEL CÒNJUGE ESPANYOL i CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT CONJUNT o de CONVIVÈNCIA a data de la defunció de cònjuge.

  • En el cas que la persona sol·licitant tinga DOBLE NACIONALITAT, haurà d'aportar la documentació (certificats de naixement, penals i, si és el cas, passaport si en té) d'ambdós països

 • En el supòsit de ser casada la persona sol·licitant (bé amb espanyol/a o estranger/a) OBLIGATÒRIAMENT haurà de comparéixer davant del Registre Civil acompanyat del seu cònjuge.