Cita Prèvia Registres Civils

Cita Prèvia Registres Civils

Per a demanar cita prèvia per als Registres Civils de la ciutat de València i Castelló de la Plana, és important llegir la següent Informació:

Registre Civil núm. 3 de València.

 

 • Nacionalitats:   Conforme a la Circular de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública sobre els tràmits de Jura i Inscripcions de la Nacionalitat per Residència de data 5 de març de 2021, el termini de 180 dies per a la jura de la nacionalitat espanyola, s'interromp, des del dia en què s'obté la cita prèvia. En este moment,  conforme a la Circular anterior, quan per sobrecàrrega de treball del Registre Civil no es puga donar cita en este termini, este haurà de quedar suspés en tant no hi haja disponibilitat de cita i es podrà entregar a l'interessat un justificant de sol·licitud de cita prèvia. En este moment no existeixen cites, havent d'acudir a este Registre Civil i emplenar el formulari que se li proporcionarà per duplicat i del qual s'emportarà còpia segellada.  En cap cas es facilitarà informació sobre les jures notarials. Les persones que hagen realitzat la seua jura davant notari, hauran d'esperar a ser cridades per este Registre, moment en què seran citades per a esmenar defectes de l'acta o per la seua notaria per a sol·licitar el seu certificat una vegada inscrita la seua adquisició de nacionalitat espanyola.

 

Aquesta certificació pot ser per a si mateix o per a una altra persona, si bé en el cas de menors hauran de sol·licitar-ho aquells que ostenten la pàtria potestat d'aquests.

Només s'expediran presencialment aquells certificats la urgència dels quals s'acredite documentalment. La resta s'han de sol·licitar per la pàgina web indicada  i es remetran per correu ordinari. El certificat sol·licitat per aquesta via és remetrà sempre per correu ordinari al domicili indicat en la sol·licitud.

Tinga's en compte, que pot tardar entre deu i quinze dies , depenent del Servei de Correus.

 • Per a l'obtenció de "fe de vida" s'atendrà en el mateix dia.

 

 

Registre Civil núm. 2 de València (Matrimonis).

 

Expedient de matrimoni. Han de sol·licitar aquesta cita tots aquells que vulguen:

• Iniciar un expedient de matrimoni civil o de capacitat matrimonial.

• Inscriure un matrimoni islàmic.

• Inscripció de matrimonis evangèlics.

• Inscriure un matrimoni consular.

• Inscriure un matrimoni en el Registre Civil Central.

I qualsevol tramite corresponent a aqueix expedient ja iniciat (aportar documents, sol·licitud de desglossament, aportar capitulacions abans de la celebració dels noces…)

Expedient de canvi de nom/Rectificació registral del sexe. Han de sol·licitar aquesta cita tots aquells que vulguen:

• Expedient canvie de nom.

• Expedient canvie d'ordre de cognoms.

• Expedient de canvi de sexe.

• Veïnatge civil.

Inscripcions de matrimoni canònic. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a lai Inscripció de matrimonis catòlics

Diversos de matrimoni, és requerirà cita prèvia per a:

• Expedients de trasllats d'inscripcions.

• Inscripció de capítols matrimonials després de celebrat el matrimoni.

• Certificat de Capacitat:  s'ha d'obtindre   cita per a expedient de matrimoni, havent d'aportar-s'els mateixos documents que per a aquest expedient, comparéixer tots dues contraents i vindre acompanyats d'un testimoni ,una vegada conclòs l'expedient s'entregarà el Certificat de Capacitat.

• Sol·licitud de certificats de matrimoni. S'hauran de sol·licitar a través del següent enllaç: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-matrimonio

Només en el supòsit d'urgència és podrà donar presencialment i per a aqueixos casos ha d'agafar cita prèvia.

 

L'horari d'atenció al públic en els Registres Civils de la Ciutat de Justícia de València és dones dels 9.00 h. fins als 13.00 h.

Telèfons d'informació  i dades de contacte  dels Registres Civils de la ciutat de València.

 

Registre Civil número 1 de València (Naixements i Defuncions).
Telèfon: 961927102/961927108
email: varc_ 106@gva.es
fax: 961927131

Registre Civil número 2 de València. (Matrimonis)
Telèfon: 961927102/961927108
email: varc_205@gva.es
Fax: 961927123

Registre Civil número 3 de València.  (Certificats, Fe de Vida, Nacionalitats)
Telèfon: 961927102/961927108
email: registrocivil.valencia@justicia.es
fax: 961927119

 

Registre Civil de Castelló de la Plana.

- La cita prèvia s'introdueix setmanalment.

S'ha de  portar sempre la cita prèvia, preferiblement impresa o en la pantalla del telèfon mòbil (sempre que el procés s'haja finalitzat, no podrà ser acceptada la imatge de "CONFIRMAR) per a la seua comprovació i acompanyada de la fotocipia del DNI o NIE de la persona que va sol·licitar la cita.

Excepcionalment, és podrà sol·licitar prèvia amb el DNI o NIE d'un familiar per una sola vegada quan no és puga sol·licitar amb el NIE propi, indicant-l'en observacions la persona i identificació (NIE o passaport) de l'interessat per a la qual és demana la cita. 

 • Certificats:
  • És recomana obtindre el certificat en la web del Ministeri de Justícia. 
  • Per a la sol·licitud presencial de certificats només s'atendrà amb cita prèvia que s'obtindrà en la web habilitada: Cita prèvia.    
  • Pra l'obtenció de la "fe de vida", s'atendrà en el mateix dia sense necessitat d'obtenció de cita prèvia, si bé és disposa de cita prèvia per a aquells supòsits que l'interessat vulga comparéixer un dia i hora concret.
 • Expedient de matrimoni.  Han de  sol·licitar cita prèvia tots aquells que desitgen:
  • Iniciar un expedient de matronio civil o de capacitat matrimonial.
  • Qualsevol tràmit corresponent a aquest expedient ja iniciat (aportar documents, sol·licitud de desglossament, aportar capitulacions abans dels noces...)
 • Inscripció de recien nascut. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a la inscripció de bebés nounats. No hauran de transcórrer més de 10 dies dons de la data de naixement fins a la data obtinguda de la cita prèvia. De no ser possible hauran de comparéixer davant el Registre Civil acreditat que la data obtinguda ho era amb posterioritat.
 • Altres tràmits de matrimoni.  És requerirà de cita prèvia per a: 
  • Expedients de trasllats d'inscripcions.
  • Inscripció de capítols matrimonials després de celebrat el matrimoni.
  • Inscriure un matrimoni en el Registre Civil Central.
  • Inscriure un matrimoni consular.
  • Inscriure un matrimoni islàmic.
  • Inscripció de matrimonis evangèlics.
 • També és requeirá cita prèvia:
  • Per a qualsevol tràmit derivat de la petició de nacionalitat.
  • Per a tots aquells supòsits no enumerats anteriorment. 

És pot sol·licitar cita prèvia a través del següent enllaç: 

Si el Registre Civil que vosté a prop no apareix en el desplegable de l'anterior tràmit és perquè aquest Registre Civil no ha habilitat el sistema de Cita Prèvia. Per a qualsevol dubte o gestió haurà de posar-s'en contacte amb el referit Registre Civil.