T'interessa

Cita Prèvia

Cita Prèvia

Si has d'acudir personalment al Registre Civil, podrás sol·licitar dia i hora amb antelació, el que t'evitarà que pèrdides de temps innecessàries.

Cita Prèvia Registres Civils

Cita Prèvia Registres Civils

Per a demanar cita prèvia per als Registres Civils de la ciutat de València i Castelló de la Plana, és important llegir la següent Informació:

Registre Civil núm. 3 de València.
 • Nacionalitats:   Per l'entrada en funcionament de la nova aplicació DICIREG, en funció de la Llei del Registre Civil 20/2011 , i Resolució de 14 de Desembre de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública , publicada en el BOE en data 28 de desembre de 2023 , a partir del dia 15 de gener de 2023, només hi haurà cita prèvia per a opció i conservació-recuperació-memòria democràtica.

  Per les dificultats tècniques que suposa la posada en funcionament de la nova aplicació, estes cites no s'obriran fins a finals del mes de febrer.

  Pels mateixos motius, no s'obriran cites per a jura de nacionalitat espanyola per residència.

  Les persones a les quals se'ls notifique per la seua Carpeta Ciutadana la concessió de nacionalitat espanyola hauran de vindre amb la còpia de la resolució de concessió  i emplenar el formulari que se'ls entregarà i segellarà, servint eixe segell per a la interrupció del termini dels 180 dies que establix la llei, sent citats via mail per este propi registre .

  No obstant això, es continuá la tramitació dels expedients de jura de nacionalitat espanyola per residència que ja tenen cita prèvia, o se'ls haja recollit la documentació en este registre, des del mes d'octubre fins al 12 de gener de 2024. No es recollirà nova documentació a partir del 15 de gener.

 • Certificats sol·licitats presencialment i  de "fe de vida": 

  Per l'entrada en funcionament de la nova aplicació DICIREG, en funció de la llei del Registre Civil 20/2011  i resolució de 14 de desembre de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, publicada en el boe en data 28 de desembre de 2023 , a partir del dia 15 de gener de 2023, només hi haurà cita prèvia per a incidències.

  Estes cites s'obriran a partir del 23 de gener.

  Les fes de vida i certificats a majors de 65 anys, no requerixen cita prèvia. Les "fe de vida" s'expediran en l'acte. 

  Només s'expediran presencialment aquells certificats la urgència dels quals s'acredite documentalment.  La resta s'han de sol·licitar per la pàgina web indicada  i es remetran per correu ordinari.  Esta certificació pot ser per a si mateix o per a una altra persona, si bé en el cas de menors haurà de sol·licitar-lo aquells que ostenten la pàtria potestat d'estos. Quan se sol·licite un certificat per a una altra persona, dins dels casos assenyalats en la llei, haurà d'aportar-se còpia del DNI d'eixa persona.

Registre Civil núm. 2 de València (Matrimonis).

 

Per l'entrada en funcionament de la nova aplicació DICIREG , en funció de la Llei del Registre Civil 20/2011 , i Resolució de 14 de Desembre de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, publicada en el BOE en data 28 de desembre de 2023 , a partir del dia 15 de gener de 2023, en les primeres setmanes hi haurà menys cites prèvies,  en tant s'implanta de manera definitiva l'aplicació .

Expedient de matrimoni. Han de sol·licitar aquesta cita tots aquells que vulguen:

• Iniciar un expedient de matrimoni civil o de capacitat matrimonial. Necessari descarregar-se els següents documents:

• Inscriure un matrimoni islàmic.

• Inscripció de matrimonis evangèlics.

• Inscriure un matrimoni consular.

• Inscriure un matrimoni en el Registre Civil Central.

I qualsevol tramite corresponent a aqueix expedient ja iniciat (aportar documents, sol·licitud de desglossament, aportar capitulacions abans de la celebració dels noces…)

Expedient de canvi de nom/Rectificació registral del sexe. Han de sol·licitar aquesta cita tots aquells que vulguen:

• Expedient canvie de nom.

• Expedient canvie d'ordre de cognoms.

• Expedient de canvi de sexe.

• Veïnatge civil.

Inscripcions de matrimoni canònic. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a lai Inscripció de matrimonis catòlics

Diversos de matrimoni, és requerirà cita prèvia per a:

• Expedients de trasllats d'inscripcions.

• Inscripció de capítols matrimonials després de celebrat el matrimoni.

• Certificat de Capacitat:  s'ha d'obtindre   cita per a expedient de matrimoni, havent d'aportar-s'els mateixos documents que per a aquest expedient, comparéixer tots dues contraents i vindre acompanyats d'un testimoni ,una vegada conclòs l'expedient s'entregarà el Certificat de Capacitat.

• Sol·licitud de certificats de matrimoni. S'hauran de sol·licitar a través del següent enllaç: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-matrimonio

Només en el supòsit d'urgència és podrà donar presencialment i per a aqueixos casos ha d'agafar cita prèvia.

 

L'horari d'atenció al públic en els Registres Civils de la Ciutat de Justícia de València és dones dels 9.00 h. fins als 13.00 h.

Telèfons d'informació  i dades de contacte  dels Registres Civils de la ciutat de València.

 

Registre Civil número 1 de València (Naixements i Defuncions).
Telèfon: 961927102/961927108
email: varc_ 106@gva.es
fax: 961927131

Registre Civil número 2 de València. (Matrimonis)
Telèfon: 961927102/961927108
email: varc_205@gva.es
Fax: 961927123

Registre Civil número 3 de València.  (Certificats, Fe de Vida, Nacionalitats)
Telèfon: 961927102/961927108
email: registrocivil.valencia@justicia.es
fax: 961927119

 

Registre Civil de Castelló de la Plana.

- La cita prèvia s'introdueix setmanalment.

S'ha de  portar sempre la cita prèvia, preferiblement impresa o en la pantalla del telèfon mòbil (sempre que el procés s'haja finalitzat, no podrà ser acceptada la imatge de "CONFIRMAR) per a la seua comprovació i acompanyada de la fotocipia del DNI o NIE de la persona que va sol·licitar la cita.

Excepcionalment, és podrà sol·licitar prèvia amb el DNI o NIE d'un familiar per una sola vegada quan no és puga sol·licitar amb el NIE propi, indicant-l'en observacions la persona i identificació (NIE o passaport) de l'interessat per a la qual és demana la cita. 

 • Certificats:
  • És recomana obtindre el certificat en la web del Ministeri de Justícia. 
  • Per a la sol·licitud presencial de certificats només s'atendrà amb cita prèvia que s'obtindrà en la web habilitada: Cita prèvia.    
  • Pra l'obtenció de la "fe de vida", s'atendrà en el mateix dia sense necessitat d'obtenció de cita prèvia, si bé és disposa de cita prèvia per a aquells supòsits que l'interessat vulga comparéixer un dia i hora concret.
 • Expedient de matrimoni.  Han de  sol·licitar cita prèvia tots aquells que desitgen:
  • Iniciar un expedient de matronio civil o de capacitat matrimonial.
  • Qualsevol tràmit corresponent a aquest expedient ja iniciat (aportar documents, sol·licitud de desglossament, aportar capitulacions abans dels noces...)
 • Inscripció de recien nascut. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a la inscripció de bebés nounats. No hauran de transcórrer més de 10 dies dons de la data de naixement fins a la data obtinguda de la cita prèvia. De no ser possible hauran de comparéixer davant el Registre Civil acreditat que la data obtinguda ho era amb posterioritat.
 • Altres tràmits de matrimoni.  És requerirà de cita prèvia per a: 
  • Expedients de trasllats d'inscripcions.
  • Inscripció de capítols matrimonials després de celebrat el matrimoni.
  • Inscriure un matrimoni en el Registre Civil Central.
  • Inscriure un matrimoni consular.
  • Inscriure un matrimoni islàmic.
  • Inscripció de matrimonis evangèlics.
 • També és requeirá cita prèvia:
  • Per a qualsevol tràmit derivat de la petició de nacionalitat.
  • Per a tots aquells supòsits no enumerats anteriorment. 

 

És pot sol·licitar cita prèvia per als Registres Civils de la Comunitat Valenciana través del següent enllaç: 

Si el Registre Civil que vosté a prop no apareix en el desplegable de l'anterior tràmit és perquè aquest Registre Civil no ha habilitat el sistema de Cita Prèvia. Per a qualsevol dubte o gestió haurà de posar-s'en contacte amb el referit Registre Civil.