T'interessa

Cita Prèvia

Cita Prèvia

Si has d'acudir personalment al Registre Civil, podrás sol·licitar dia i hora amb antelació, el que t'evitarà que pèrdides de temps innecessàries.

Cita Prèvia Registres Civils

Cita Prèvia Registres Civils

Per a demanar cita prèvia per als Registres Civils de la ciutat de València i Castelló de la Plana, és important llegir la següent Informació:

Registre Civil núm. 3 de València.
 • Nacionalitats:   Per la posada en funcionament de la nova aplicació DICIREG, en funció de la Llei del Registre Civil 20/2011, i Resolució de 14 de Desembre de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, publicada en el BOE en data 28 de desembre de 2023, a partir del dia 16 d'abril de 2024, NO HI HAURÀ CITA PRÈVIA PER A NACIONALITATS, mantenint-se les ja donades. Les persones a les quals se'ls notifique per la seua Carpeta Ciutadana la concessió de nacionalitat espanyola per residència, vulguen optar per la nacionalitat espanyola del seu fills, sol·licitar la nacionalitat per la Llei de Memòria Democràtica, vulguen recuperar o conservar la nacionalitat espanyola hauran de descarregar-se la sol·licitud que corresponga en esta pàgina, una vegada emplenat el formulari, s'haurà de presentar-se davant esta Oficina General del Registre Civil, a la qual s'acompanyarà la documentació pertinent i còpia de tot això. En el moment de la presentació de la sol·licitud en esta Oficina es procedirà a segellar la còpia. Esta presentació interromprà el termini dels 180 dies que establix la llei servint la còpia segellada com a resguard amb caràcter general. Posteriorment seran citats els interessats per correu electrònic per este propi registre.

  Per a l'opció de majors de 18 anys, la sol·licitud és la mateixa que per a menors de 18 anys

  Només s'admetran sol·licituds d'empadronats en valència capital a data de la concessió de la nacionalitat espanyola per residència, o de la sol·licitud de la nacionalitat espanyola per opció.

  Si presenta la sol·licitud havent realitzat ja jura davant notari, la seua inscripció de nacionalitat serà cancel·lada.

  No obstant això, es continua la tramitació dels expedients de jura de nacionalitat espanyola per residència que ja tenen cita prèvia, o se'ls haja arreplegat la documentació en este registre, des del mes d'octubre fins al 12 de gener de 2024.

Una vegada presentada la solictud no es donarà informació fins a la cita via email. 

 • Certificats sol·licitats presencialment i de "fe de vida":  Les "fe de vida"  i certificats a majors de 65 anys, no requerixen cita prèvia. Les "fe de vida" s'expediran en l'acte. 

Només s'expediran presencialment aquells certificats la urgència dels quals s'acredite documentalment. La resta s'han de sol·licitar per la pàgina web indicada i es remetran per correu ordinari. Esta certificació pot ser per a si mateix o per a una altra persona, si bé en el cas de menors haurà de sol·licitar-lo aquells que ostenten la pàtria potestat d'estos. Quan se sol·licite un certificat per a una altra persona, dins dels casos assenyalats en la llei, haurà d'aportar-se còpia del DNI d'eixa persona.

 

Registre Civil núm. 2 de València (Matrimonis)

Per l'entrada en funcionament de la nova aplicació DICIREG , en funció de la Llei del Registre Civil 20/2011 , i Resolució de 14 de Desembre de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, publicada en el BOE en data 28 de desembre de 2023 , a partir del dia 15 de gener de 2023, en les primeres setmanes hi haurà menys cites prèvies, mentres s'implanta de manera definitiva l'aplicació .

Expedient de matrimoni

S'afigen noves cites a les ja existents tots els dies a partir de les 07.30 hores del matí.

Han de sol·licitar esta cita tots aquells que vulguen:

• Iniciar un expedient de matrimoni civil o de capacitat matrimonial. Necessari descarregar-se els següents documents:

• Inscriure un matrimoni islàmic.

• Inscripció de matrimonis evangèlics.

• Inscriure un matrimoni consular.

• Inscriure un matrimoni en el Registre Civil Central.

I qualsevol tramite corresponent a estos expedient ja iniciats (aportar documents, sol·licitud de desglossament, aportar capitulacions abans de la celebració de la boda…)

Expedient de canvi de nom/Rectificació registral del sexe. Han de sol·licitar esta cita tots aquells que vulguen:

• Expedient canvie de nom.

• Expedient canvie d'orde de cognoms.

• Expedient de canvi de sexe.

• Veïnatge civil.

Inscripcions de matrimoni canònic. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a l'eInscripción de matrimonis catòlics

Diversos de matrimoni, es requerirà cita prèvia per a:

• Expedients de trasllats d'inscripcions.

• Inscripció de capítols matrimonials després de celebrat el matrimoni.

Sol·licitud de certificats de matrimoni. S'hauran de sol·licitar a través del següent enllaç: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-matrimonio

Només en els supòsits d'urgència es podrà expedir els certificats presencialment i es requerix cita prèvia.

Certificat de Capacitat: s'ha d'obtindre cita per a expedient de matrimoni, havent d'aportar-se els mateixos documents que per a este expedient, comparéixer tots dos contraents i vindre acompanyats d'un testimoni. Una vegada conclòs l'expedient s'entregarà el Certificat de Capacitat.

L'horari d'atenció al públic en els Registres Civils de la Ciutat de Justícia de València és des de les 9.00 h. fins a les 13.00 h.

Telèfons i dades de contacte dels Registres Civils de la ciutat de València

Registre Civil número 1 de València(Naixements i Defuncions).
Telèfon: 961927102/961927108
email: varc_ 106@gva.es
fax: 961927131

Registre Civil número 2 de València. (Matrimonis)
Telèfon: 961927102/961927108
email: varc_205@gva.es
Fax: 961927123

Registre Civil número 3 de València. (Certificats, Fe de Vida, Nacionalitats)
Telèfon: 961927102/961927108
email: registrocivil.valencia@justicia.es
fax: 961927119

 

Registre Civil de Castelló de la Plana.

- La cita prèvia s'introduïx setmanalment.

La cita prèvia obtinguda s'ha de portar al Registre, preferiblement impresa o en la pantalla del telèfon mòbil (sempre que el procés haja finalitzat, no podrà ser acceptada la imatge de "CONFIRMAR") per a la seua comprovació i acompanyada de la fotocipia del DNI o NIE de la persona que va sol·licitar la cita.

Excepcionalment, es podrà sol·licitar prèvia amb el DNI o NIE d'un familiar per una sola vegada quan no es puga sol·licitar amb el NIE propi, indicant-lo en observacions la persona i identificació (NIE o passaport) de l'interessat per a la qual es demana la cita. 

 • Certificats:
  • Es recomana obtindre el certificat en la web del Ministeri de Justícia. 
  • Per a la sol·licitud presencial de certificats només s'atendrà amb cita prèvia que s'obtindrà en la web habilitada: Cita prèvia.
  • Pra l'obtenció de la "fe de vida", s'atendrà en el mateix dia sense necessitat d'obtenció de cita prèvia, si bé es disposa de cita prèvia per a aquells supòsits que l'interessat vulga comparéixer un dia i hora concret.
 • Expedient de matrimoni. Han de  sol·licitar cita prèvia tots aquells que desitgen:
  • Iniciar un expedient de matronio civil o de capacitat matrimonial.
  • Qualsevol tràmit corresponent a este expedient ja iniciat (aportar documents, sol·licitud de desglossament, aportar capitulacions abans de la boda...)
 • Inscripció de recien nascut. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a la inscripció de bebés nounats. No s'ha de deixar transcórrer més de 10 dies des de la data de naixement fins a la data obtinguda de la cita prèvia. De no ser possible obtindre cita prèvia en eixe termini de deu dies, hauran de comparéixer davant el Registre Civil acreditat que la data obtinguda ho era amb posterioritat.
 • Altres tràmits de matrimoni.  Es requerirà de cita prèvia per a:
  • Expedients de trasllats d'inscripcions.
  • Inscripció de capítols matrimonials després de celebrat el matrimoni.
  • Inscriure un matrimoni en el Registre Civil Central.
  • Inscriure un matrimoni consular.
  • Inscriure un matrimoni islàmic.
  • Inscripció de matrimonis evangèlics.
 • També es requeirá cita prèvia:
  • Per a qualsevol tràmit derivat de la petició de nacionalitat.
  • Per a tots aquells supòsits no enumerats anteriorment. 

 

Es pot sol·licitar cita prèvia per als Registres Civils de la Comunitat Valenciana a través del següent enllaç: 

Si el Registre Civil que vosté busca no apareix en el desplegable de l'anterior tràmit és perquè este Registre Civil no ha habilitat el sistema de Cita Prèvia. Per a qualsevol dubte o gestió haurà de posar-se en contacte amb el referit Registre Civil.