Cita Prèvia Registres Civils

Cita Prèvia Registres Civils

 

Es pot sol·licitar cita prèvia a través del següent enllaç: 

 

Si el Registre Civil que vosté busca no apareix en el desplegable de l'anterior tràmit és perquè aquest Registre Civil no ha habilitat el sistema de Cita Prèvia. Per a qualsevol dubte o gestió haurà de posar-se en contacte amb el referit Registre Civil. Per a demanar cita prèvia per als Registres Civils de la ciutat de València i Castelló de la Plana, és important llegir la següent Informació.

 

Registre Civil núm. 3 de València.

 

 • Nacionalitats : Només seran ateses aquelles persones que en sol·licitar la cita prèvia tinguen concedida per resolució del Ministeri de Justícia la nacionalitat espanyola, havent de posar en el camp observacions en sol·licitar la cita :
  • Data de concessió de la nacionalitat (cantonada inferior dreta  de la resolució).
  • Número de referència de la resolució del ministeri de justícia : n/ref:  (cantonada superior dreta)

Es podrà sol·licitar cita prèvia amb el  DNI o NIE d'un familiar per una sola vegada, quan no es puga amb el NIE propi, posant en observacions la persona i identificació d'aquella per a la qual es demana (NIE o passaport de la persona per a la qual es demana la cita).

S'ha de portar sempre la cita prèvia, preferiblement impresa, o en la pantalla del telèfon mòbil per a la seua comprovació i acompanyada de la fotocòpia del DNI o NIE de la persona que va sol·licitar la cita.

Per a la sol·licitud presencial de certificats només s'atendrà amb cita prèvia que s'obtindrà en la següent adreça web: www.registrocivil.gva.es

 • Per a l'obtenció de "fe de vida",s'atendrà en el mateix dia amb cita prèvia.

 

Registre Civil núm. 2 de València (Matrimonis).

 

Expedient de matrimoniHan de sol·licitar aquesta cita tots aquells que vulguen:

• Iniciar un expedient de matrimoni civil o de capacitat matrimonial.

• Inscriure un matrimoni islàmic.

• Inscripció de matrimonis evangèlics.

• Inscriure un matrimoni consular.

• Inscriure un matrimoni en el Registre Civil Central.

I qualsevol tramite corresponent a aqueix expedient ja iniciat (aportar documents, sol·licitud de desglossament, aportar capitulacions abans de la celebració de les noces…)

Expedient de canvi de nom/Rectificació registral del sexe. Han de sol·licitar aquesta cita tots aquells que vulguen:

• Expedient canvie de nom.

• Expedient canvie d'ordre de cognoms.

• Expedient de canvi de sexe.

• Veïnatge civil.

Inscripcions de matrimoni canònic. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a lai Inscripció de matrimonis catòlics

Diversos de matrimoni, es requerirà cita prèvia per a:

• Expedients de trasllats d'inscripcions.

• Inscripció de capítols matrimonials després de celebrat el matrimoni.

Sol·licitud de certificats de matrimoni. S'hauran de sol·licitar a través del següent enllaç: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-matrimonio

Només en el supòsit d'urgència es podrà donar presencialment i per a aqueixos casos ha d'agafar cita prèvia.

 

Telèfons d'informació dels Registres Civils de la ciutat de València.

 

- 961927102

- 961867401

- 961867399

 

Registre Civil de Castelló de la Plana.

 

- La cita prèvia s'introdueix setmanalment.

S'ha de  portar sempre la cita prèvia, preferiblement impresa o en la pantalla del telèfon mòbil (sempre que el procés s'haja finalitzat, no podrà ser acceptada la imatge de "CONFIRMAR) per a la seua comprovació i acompanyada de la fotocipia del DNI o NIE de la persona que va sol·licitar la cita.

Excepcionalment, es podrà sol·licitar prèvia amb el DNI o NIE d'un familiar per una sola vegada quan no es puga sol·licitar amb el NIE propi, indicant-lo en observacions la persona i identificació (NIE o passaport) de l'interessat per a la qual es demana la cita. 

 • Certificats:
  • Es recomana obtindre el certificat en la web del Ministeri de Justícia. 
  • Per a la sol·licitud presencial de certificats només s'atendrà amb cita prèvia que s'obtindrà en la web habilitada: Cita prèvia.    
  • Pra l'obtenció de la "fe de vida", s'atendrà en el mateix dia sense necessitat d'obtenció de cita prèvia, si bé es disposa de cita prèvia per a aquells supòsits que l'interessat vulga comparéixer un dia i hora concret.
 • Expedient de matrimoni.  Han de  sol·licitar cita prèvia tots aquells que desitgen:
  • Iniciar un expedient de matronio civil o de capacitat matrimonial.
  • Qualsevol tràmit corresponent a aquest expedient ja iniciat (aportar documents, sol·licitud de desglossament, aportar capitulacions abans de les noces...)
 • Inscripció de recien nascut. Hauran de sol·licitar cita prèvia per a la inscripció de bebés nounats. No hauran de transcórrer més de 10 dies des de la data de naixement fins a la data obtinguda de la cita prèvia. De no ser possible hauran de comparéixer davant el Registre Civil acreditat que la data obtinguda ho era amb posterioritat.
 • Altres tràmits de matrimoni.  Es requerirà de cita prèvia per a: 
  • Expedients de trasllats d'inscripcions.
  • Inscripció de capítols matrimonials després de celebrat el matrimoni.
  • Inscriure un matrimoni en el Registre Civil Central.
  • Inscriure un matrimoni consular.
  • Inscriure un matrimoni islàmic.
  • Inscripció de matrimonis evangèlics.
 • També es requeirá cita prèvia:
  • Per a qualsevol tràmit derivat de la petició de nacionalitat.
  • Per a tots aquells supòsits no enumerats anteriorment.